Interface EntityUri

All Superinterfaces:
NiceUri<EntityUri>
All Known Implementing Classes:
EntityUriImpl

public interface EntityUri extends NiceUri<EntityUri>
This URI represents an entity URI. Pattern: entity://[type]/[pk]
  • Method Details